Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen Umlando

Foreningen er hjemmehørende i Lejre kommune

§2 Formål

Foreningens formål er at drive ikke-kommerciel lokalradio.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages fysiske personer, som er aktive og frivillie i driften af radioen

§4 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i april måned.

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail).

Genralforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Godkendelse af budget
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
    7. Valg af revisor
  7. Indkomne forslag
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, samt kandidatforslag til foreningens bestyrelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 1 uge før generealforsamlingen.

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Indkaldelsen skal ske skriftligt (pr. brev eller e-mail).

§6 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, som vælges af general- forsamlingen.

Der føres protokol over bestyrelsens møder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med formand.

Bestyrelsen vælger enten en kasserer eller beslutter at få foretaget bogholderi og regnskab af regnskabsassistance udenfor foreningen.

§7 Økonomi

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

§8 Tegning og hæftelse

Foreningen hæfter alene med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser.

Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person.

Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

§9 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages når 2/3 af deltagerne i en generalforsamling stemmer herfor.

§10 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende general- forsamlinger stemmer herfor.

Den opløsende generalforsamling tager stilling til eventuel formues anvendelse.
Evt. formue skal anvendes til almennyttige formål.

Stonehedge

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. spril